Οδηγίες Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών

Κάθε περίληψη μπορεί να υποβληθεί μόνο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου (μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου).

Παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις παρακάτω οδηγίες.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Περιλήψεων: 5 Σεπτεμβρίου 2024.

 

Περιλήψεις που θα αποσταλούν μετά από αυτή την ημερομηνία δεν θα γίνουν δεκτές.

H Γραμματεία του Συνεδρίου, όταν παραλάβει την περίληψη, θα σας αποστείλει επιβεβαιωτικό email. Σε περίπτωση που δεν το λάβετε εντός 5 (πέντε) ημερών, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου (τηλ: 211 0121756).

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των περιλήψεων θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στους συγγραφείς έως 17 Σεπτεμβρίου 2024.

 

ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Στο πλαίσιο του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου θα απονεμηθούν 3 βραβεία  σε τρεις περιλήψεις εργασιών οι οποίες θα παρουσιαστούν στο “Διαγωνισμό Ελεύθερων Ανακοινώσεων”.

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 1. Βασική και Εξειδικευμένη Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
 • Αντιμετώπιση καρδιακής ανακοπής
 • Φροντίδα μετά την Αναζωογόνηση
 • Βασική και κλινική έρευνα στην Αναζωογόνηση
 • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση στην Αναζωογόνηση
 1. Διαχείριση και αντιμετώπιση επειγόντων στην /στις:
 • Αναισθησιολογία
 • Γενική Ιατρική και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
 • Γηριατρική
 • Γυναικολογία – Μαιευτική
 • Εντατική Θεραπεία
 • Επείγουσα Ιατρική
 • Θωρακοχειρουργική
 • Καρδιολογία
 • Καρδιοχειρουργική
 • Λοιμώξεις
 • Νεογνολογία
 • Νευρολογία
 • Νεφρολογία
 • Νευροχειρουργική
 • Ογκολογία
 • Ορθοπεδική
 • Παθολογία
 • Παιδιατρική
 • Πνευμονολογία
 • Τραύμα
 • Χειρουργική
 • Ψυχιατρική
 1. Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
 2. Ιατρική Μαζικών Καταστροφών
 3. Καρδιολογική Νοσηλευτική
 4. Καταπληξία
 5. Μεταμοσχεύσεις – Δωρεά οργάνων
 6. Περιεγχειρητική Ιατρική και διαχείριση βαρέως πάσχοντος ασθενούς
 7. Προνοσοκομειακή Επείγουσα Νοσηλευτική
 8. Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών – οργάνωση και λειτουργία
 9. Φαρμακολογία επείγοντος περιστατικού
 10. Εξουθένωση (Burnout) επαγγελματιών υγείας
 11. Διαχείριση οξέος πόνου
 12. Λοιμώξεις- Covid19
 13. Τεχνητή νοημοσύνη στην Επείγουσα Ιατρική

Οι συγγραφείς, των οποίων οι περιλήψεις έγιναν αποδεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου για παρουσίαση θα ενημερωθούν μέσω email για τον τρόπο, το χώρο, το χρόνο παρουσίασης της εργασίας τους, καθώς επίσης και για τις προδιαγραφές των αναρτημένων ανακοινώσεων (e-posters). Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για τον τρόπο παρουσίασης των ανακοινώσεων, τόσο των προφορικών όσο και των αναρτημένων. Ο χρόνος των προφορικών ανακοινώσεων περιορίζεται αυστηρά στα οκτώ (8) λεπτά.

Για κάθε αποδεκτή ανακοίνωση ο υπεύθυνος συγγραφέας που θα ανακοινώσει την εργασία θα έχει την πλήρη ευθύνη της σχετικής αλληλογραφίας της ανακοίνωσης και την ευθύνη προς την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου ως προς την πλήρη συγκατάθεση όλων των συγγραφέων, των τμημάτων Νοσοκομείων, Πανεπιστημίων, φορέων κ.τ.λ. που συμπεριλαμβάνονται στην προς ανακοίνωση εργασία.

Σε περίπτωση που πρόκειται για Κλινικές Μελέτες, να αναφέρεται και ο αριθμός αδείας τους από τον Ε.Ο.Φ.

Σε περίπτωση που αποφασίσετε να αποσύρετε την περίληψη που έχετε ήδη καταθέσει θα πρέπει να το ζητήσετε μέσω email (info@eekaa.com), μέχρι και 5 μέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση κατά την υποβολή εργασίας είναι η εγγραφή στο συνέδριο ενός τουλάχιστον από τους συγγραφείς. 

Οδηγίες συγγραφής περίληψης εργασιών

 1. Η δομή της περίληψης που αφορά σε ερευνητική εργασία ή συστηματική ανασκόπηση, πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
 • Εισαγωγή
 • Σκοπό
 • Υλικό και Μέθοδος
 • Αποτελέσματα
 • Συμπεράσματα
 • Λέξεις-κλειδιά
 1. Η έκταση του κειμένου να εκτείνεται από 200 έως 300 λέξεις.
 2. Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.
 3. Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική, με πεζά γράμματα και να αναφέρεται πρώτα το όνομα ολογράφως και στη συνέχεια το επώνυμο, με υπογραμμισμένο το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία και το κέντρο προέλευσης της εργασίας.

Παρουσίαση εργασιών

Οι επιστημονικές εργασίες που θα εγκριθούν, θα παρουσιασθούν με δύο τρόπους:

 1. Ως προφορική ανακοίνωση.
 2. Ως αναρτημένη ανακοίνωση (ηλεκτρονική παρουσίαση e-poster).

Όλες οι επιστημονικές εργασίες που θα εγκριθούν θα δημοσιευθούν στο βιβλίο περιλήψεων του Συνεδρίου.

Οι συγγραφείς θα πρέπει να αποστείλουν τις περιλήψεις των εργασιών έως τις 5/9/2024 και θα ενημερωθούν έγκαιρα για τα αποτελέσματα αξιολόγησης.

Οι εργασίες που θα εγκριθούν ως Posters δεν θα τυπωθούν σε χαρτί αλλά θα προβάλλονται σε σύστημα ηλεκτρονικών οθονών στο χώρο του συνεδρίου καθ’ όλη τη διάρκειά του. Για τον σκοπό αυτό μετά την έγκριση από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, οι συγγραφείς τους θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για να τα αποστείλουν σε μορφή PDF ή PowerPoint.

Φόρμα Υποβολής Εργασιών